category-bg category-bg-mobile

Receipt printer does not work.

 

If the printer does not work, this can have several causes. You can check the following points:

 • Is the power cable connected properly? Is it plugged into the printer? Is it in the power outlet? Is the printer cable properly connected to the cash register?
 • Is the printer powered? You can tell by the green light that lights up at ‘power’.
 • Are any unusual lights burning that are red or any other color?
 • Is there something wrong with the paper in the printer?

If you have followed the steps above and the printer is not working yet, you can reset the printer.

 1. Turn the printer off.
 2. Press and hold the input button and turn the printer back on.
 3. Release the input button after 10 seconds and then turn the printer off/on again.
 4. A long test receipt should come out now.
 • If the cash register indicates a print-port error, it is possible that the cable input is broken. You can then plug the cable into another input of the cash register. However, to make it really work, you will need to adjust the settings in the back office.

If the receipt printer doesn’t work yet, please contact us.

Authorization denied: table cannot be rebooked to VIPS.

 

You want to transfer an account from Pixelpoint to VIPS, but you get a notification that this is not possible.
There are several possible options you can check:

 • Is the checkout booking option enabled in VIPS for this relation? You can find this setting in the maintenance relations screen.
 • Do you have the correct G-number? The G-number is the relations number in VIPS (this number is at the top of the relations screen).
 • The authorization manager is jammed, try to restart the checkout.
 • Is the cash register connected to the network? Is the network cable connected? Does the cash register have internet?

If this does not offer a solution, please contact the helpdesk.

The export to VIPS did not work.

 

If the auto-export from PixelPoint to VIPS has not been done, this has to be done manually by us.

You need to check daily whether the cash register export has run. You can do this by checking the cash register account in VIPS. You will then check whether the cash register account is in open accounts. Is this account at €0,- ? Then you can close that account and the cash register.

The cash drawer will not open.

 

The cash drawer is connected to the printer. If there is an error in the printer, the cash drawer will not function. Look under the heading ‘receipt printer does not work’ to find out where the problem is.

If the cash drawer is not working yet, please contact us.

License manager is offline.

 

When you get the message that the license manager is offline, you can try to restart the checkout. If this does not solve the problem, please contact us.

License manager is offline. 

 

Wanneer u de melding krijgt dat de license manager offline is, kunt u proberen de kassa opnieuw op te starten. Wanneer dit het probleem niet oplost, dient u contact met ons op te nemen.

De kassalade gaat niet open. 

 

De kassalade is aangesloten op de printer. Als er een fout in de printer is, zal de kassalade daarom ook niet functioneren. Kijk bij het kopje ‘bon printer werkt niet’ om te achterhalen waar het probleem zit.

Als de kassalade nog niet werkt, neemt u dan contact met ons op.

De export naar VIPS heeft niet gedraaid. 

 

Wanneer de auto-export van Pixelpoint naar VIPS niet heeft gedraaid, moet dit handmatig door ons worden gedaan.

U dient dagelijks te controleren of de kassa-export heeft gedraaid. Dit kunt u doen door de kassa rekening in VIPS te controleren. U controleert dan of de kassa rekening bij openstaande rekeningen staat. Staat deze rekening op €0,- ? Dan kunt u die rekening en de kassa afsluiten.

Bon printer werkt niet. 

 

Als de printer niet werkt, kan dit verschillende oorzaken hebben. U kunt de volgende punten controleren:

 • Is de stroomkabel goed aangesloten? Zit hij in de printer? Zit hij in het stopcontact? Is de printerkabel goed aangesloten met de kassa?
 • Krijgt de printer stroom? Dit kunt u zien aan het groene lampje dat brand bij ‘power’.
 • Branden er ongebruikelijke lampjes die rood of een andere kleur zijn?
 • Is er iets fout met het papier in de printer?

Als u de bovenstaande stappen hebt doorlopen en de printer werkt nog niet, kunt u de printer resetten.

 1. Zet de printer uit.
 2. Houd de feedknop ingedrukt en zet de printer weer aan.
 3. Laat de feedknop na 10 seconden los en zet daarna de printer weer uit/aan.
 4. Er zou nu een lange testbon uit moeten komen.
 • Geeft de kassa een print-port error aan, dan kan het zijn dat de kabel ingang kapot is. U kunt dan de kabel in een andere ingang van de kassa steken. Echter om hem dan werkelijk te laten werken, moeten daar wel instellingen aangepast worden in de back office.

Als de bon printer nog niet werkt, neemt u dan contact met ons op.

Authorisatie geweigerd: tafel kan niet doorgeboekt worden naar VIPS.

 

U wilt een rekening vanuit Pixelpoint doorboeken naar VIPS, maar u krijgt een melding dat dit niet mogelijk is.
Er zijn diverse mogelijke punten die u kunt controleren:

 • Staat in VIPS de optie kassaboekingen bij deze relatie aan? U vindt deze instelling in het onderhoud- relatiescherm.
 • Heeft u het juiste G-nummer? Het G-nummer is het relatienummer in VIPS (dit nummer staat boven aan het relatiescherm).
 • De authorization manager is vastgelopen, probeer de kassa opnieuw op te starten.
 • Heeft de kassa wel verbinding met het netwerk? Is de netwerkkabel aangesloten? Heeft de kassa wel internet?

Mocht dit geen oplossing bieden, neem dan contact op met de helpdesk.